administrácia

Služby

Činnosť TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY

Vykonávame  činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov. 

  • vypracovanie, vedenie a  udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby,
  • určovanie  miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na pracoviskách,
  • príprava, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
  • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi všetkých zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
  • účasť technika PO pri požiarnej kontrole zo strany Okresného Riaditeľstva HaZZ,
  • označovanie pracoviska zákazovými značkami a značkami požiarnej ochrany.